Konkursy /Regulaminy

Ulotka Autodetailing

REGULAMIN KONKURSU ULOTKA DETAILERA Z DNIA 19.07.2017 R.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) Sky Business Plus Sp. z o. o , z siedzibą w Górkach Dużych, ul. Jutroszewska 24a, 95-085 Górki Duże z oddziałem w Łodzi. ul. Narutowicza 83, 90-138 Łódź (dalej „Organizator”)

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Sky Business Plus Sp. z. o. o. z siedzibą w Górkach Dużych z oddziałem w Łodzi. ul. Narutowicza 83, 90-138 Łódź, (dalej „Fundator”).

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Ankiety Konkursowej i ją prawidłowo wypełnił.

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych;

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są usługi wymienione w treści Konkursu opublikowanego na ulotce organizatora.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie ulotki konkursowej, dostępnej u akredytowanych promotorów organizatora.

2. Termin obowiązywania Konkursu został wyznaczony od dnia 19.07.2017 do 30.08.2017

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest: -Polubienie profilu FANPAGE na portalu społeczniościowym Facebook Profil: autodetailing.zone,-Udostępnienie profilu Fanpage: autodetailing.zone, -oznaczenie swojego pobytu w miejscu trwania usługi konkursowej oraz wypełnienie ankiety konkursowej.

2. Ankietę konkursową należy wypełnić przed wykonaniem usługi.

3. Organizator ma prawo wykonać zdjęcia w trakcie trwania usługi.

4. Zgoda Uczestnika na udział w Konkursie jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie zdjęć z usługi na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;

b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;

d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;

e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony Regulaminie . w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. IV.

5. Informacje o konkursie będą dostępne w siedzibie organizatora oraz na ulotkach reklamowych.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przede wszystkim wypełnienie ankiety

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

e) pytania dt. Opinni publicznej

4. Brak wykonania zadań, o której mowa w pkt. V lub nie wypełnienie ankiety lub wypełnienie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

5. Nagrody – otrzymanie darmowej usługi zostanie wykonana w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.

6. Poinformowanie Uczestnika o wskazanym miejscu i czasie przekazania Nagrody przez Organizatora zostanie wykonane wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten zgłosił się do Organizatora później niż do 20.08.2017 w celu umówienia wizyty.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

4.

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia

weryfikacji wieku;

a) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora w siedzibie firmy we właściwy sposób ze względu na wrażliwość danych osobowych uczestników.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook oraz wypełnienie ankiety personalnej.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „maciej@autodetailing.zone” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/autodetailing.zone i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.07.2017 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie organizatora.

 

https://docs.google.com/forms/d/1GW7QFv3H1qNq_rb6xZ7RvQo1K64RLbs4mMtZLIukoCU/edit